"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”, Преписка: 00297-2016-0001 Срок на валидност - 18.04.2016г.“Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ (Word)
ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ
ПРОТОКОЛ С КОНСТАТАЦИИ
ПРОТОКОЛ 2
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
ДОГОВОР