"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”, 00297-2014-0001 , Срок на валидност - 08.12.2014г.“Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ
ПРОТОКОЛ С КОНСТАТАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ ОТ 14.01.2015г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ ОТ 14.01.2015г.