"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, ID 9051320, Срок на валидност - 05.04.2016г.“Доставка на медицински консумативи в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Отговор на поставени въпроси на 22.03.2016г.
Отговор на поставени въпроси на 28.03.2016г.
ПРОТОКОЛ от 12.04.2016г.
ПРОТОКОЛ 2
ДОГОВОР 1
ДОГОВОР 2
ДОГОВОР 3
ДОГОВОР 4