"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки., ID 9051319, Срок на валидност - 04.04.2016г.“Доставка на готови ястия в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ
ПРОТОКОЛ 1
ДОГОВОР