"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. Срок на валидност - 24.11.2014г.“Доставка на готови ястия в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”
ДОГОВОР ЗА ХРАНА