"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. Срок на валидност - 25.11.2014г.“Доставка на медицински консумативи в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”
ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ - ТАБЛИЦА КЪМ ПРОТОКОЛ 2
ДОГОВОРИ по обособени позиции - Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. Срок на валидност - 25.11.2014г.