"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“
Публикувано на 29.03.2018
29.03.2018 1. ОБЯВА  /   ID 9074405

29.03.2018 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ

29.03.2018 3. Образци

12.04.2018 4. Протокол

12.04.2018 5. Решение

18.04.2018 6. Протокол 2