"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

ДОГОВОРИ по обособени позиции - Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. Срок на валидност - 25.11.2014г.


ДОГОВОР 1
ДОГОВОР 2
ДОГОВОР 3
ДОГОВОР 4