"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Вътрешни правила по ЗОП


изтегли документа
Обява за събиране на оферти с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”.

Публикувано на 30.05.2019
Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“

Публикувано на 29.03.2018
Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово ”

Публикувано на 13.03.2018


Обявление за за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”

Публикувано на 19.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА:


Правно основание: чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, б.”а” от ЗОП


Мотиви:

Участникът класиран на първо място не се явява за сключване на договор в срока на чл.194, ал.1 от ЗОП. Не са налице повече от един участвали в процедурата.Публикувано на 18.01.2018


Обявление за за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”

Публикувано на 20.11.2017


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА:


Правно основание: чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП


Мотиви:

Необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Съществената промяна се изразява в обстоятелството, че е изискано представяне на доказателство, че транспортното средство, с което ще се извършва услугата отговаря на стандарт Евро 4 или по-висок, което обуславя по висока цена на услугата и изключва от участие голям процент от евентуално заинтересовани лица. Цитираната промяна съществено променя условията на обществената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, тъй като на практика, с поставеното изискване се обуславя наличието на транспортни средства които да са по-нови и на по-висока стойност, което предполага по-голяма стойност на предлаганата услуга.Публикувано на 01.11.2017


Обявление за за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”

Публикувано на 27.10.2017


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”, Преписка: 00297-2016-0001, Срок на валидност - 18.04.2016г.

“Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”


Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, ID 9051320, Срок на валидност - 05.04.2016г.

“Доставка на медицински консумативи в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”


Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки., ID 9051319, Срок на валидност - 04.04.2016г.

“Доставка на готови ястия в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”, Преписка: 00297-2014-0001, Срок на валидност - 08.12.2014г.

“Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”


Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки., ID 9035722, Срок на валидност - 24.11.2014г.“Доставка на готови ястия в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”


Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, ID 9035721, Срок на валидност - 25.11.2014г.

“Доставка на медицински консумативи в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”